...
 

Logowanie nie powiodło się

Podany login lub hasło jest błędne

załóż konto
Zaloguj się, aby dodawać do koszyka

Oferta

Zarejestruj się w sklepie internetowym i zyskaj darmowy transport

Opinie o Pneumat.com.pl na Opineo.pl

Smar pneumatyczny wysokotemperaturowy do łożysk

 

Smary do łożysk

Oferujemy smary wysokotemperaturowe stałe w tubkach po 400g. Smar łożyskowy o dużej uniwersalności. 

Skład smaru łożyskowego:
• olej mineralny
• mydło litowe
• substancja biologicznie czynna
Smary do łóżysk - specyfikacja fizykochemiczna


Stan skupienia: konsystencja pasty
Barwa: brązowy, żółty
Zapach: specyficzny
Próg zapachu: Nie oznaczono
Wartość pH: n.s.
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie oznaczono
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie oznaczono
Temperatura zapłonu: >190 °C (ISO 2592 (Cleveland, open cup))
Szybkość parowania: Nie oznaczono
Palność (ciała stałego, gazu): Nie oznaczono
Dolna granica wybuchowości: n.s.
Górna granica wybuchowości: n.s.
Prężność par: n.s.
Gęstość par (powietrza = 1): Nie oznaczono
Gęstość: 1,00 g/cm3 (20°C, DIN 51757)
Gęstość nasypowa: Nie oznaczono
Rozpuszczalność: Nie oznaczono
Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Nie oznaczono
Temperatura samozapłonu: Nie oznaczono
Temperatura rozkładu: Nie oznaczono
Lepkość: Nie oznaczono
Właściwości wybuchowe: Nie oznaczono
Właściwości utleniające: Nie
Zdolność mieszania się : Nie oznaczono
Rozpuszczalność w tłuszczach / rozpuszczalniki: Nie oznaczono
Przewodnictwo elektryczne: Nie oznaczono
Napięcie powierzchniowe: Nie oznaczono
Zawartość rozpuszczalnika: Nie oznaczono
NDS: 5mg/m3
NDSCh: 10 mg/mg3

Smarowanie łożysk

Cykliczne smarowanie łożysk zapewnia pożądaną trwałość i niezawodność układu maszyny czy urządzenia w tym niweluje możliwość zatarcia łożyska maszyny.

Z badań wynika że aż 36% przedwczesnych awarii łożysk wynika z nieprawidłowej organizacji smarowania, doboru smaru lub zaniedbania tego elementu przez służby utrzymania ruchu. Smar jest obligatoryjnym elementem każdego łożyska, a niesmarowane łożysko zawsze ulega nadmiernej eksploatacji, co grozi uszkodzeniem przed terminem twałości urządzenia. Oferowany smar łożyskowy skutecznie zabezpiecza przed wniknięciem różnego typu zaniszczyszczeń, chroni łożysko przed korozują oraz amotrtyzuje obciążenia.

Nasz smar łożyskowy wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie występuje wysoka temperatura tj. przemyśle metalurgicznym i hutniczym, koncernach spożywczych, przemyśle papierniczym.


Eksploatacja łożyska a smar

Łożyska to elementy szczególnie narażone na uszkodzenia, dlatego wymagają specjalnej ochrony. Przystosowane są do długotrwałej, ciągłej pracy i choć są wykonane z najwyższej jakości komponentów, wymagają nieprzerwanego nadzoru i konserwacji.

W tym miejscu wyraźnie należy zaznaczyć, iż aby cieszyć się niezawodną pracą łożysk, do ich konserwacji niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków konserwujących. Najpopularniejszymi tego typu specyfikami są specjalistyczne smary łożyskowe.

Dla właściwej pracy łożyska, oprócz smarowania, konieczny jest odpowiedni nadzór nad łożyskami.  Żywotność łożysk jest silnie uzależniona od warunków i środowiska ich pracy. Smary do łożysk są środkami do ochrony, konserwacji i usprawnienia pracy tychże elementów. Komponentami wymagającymi wyjątkowego nadzoru i zabezpieczenia są węzły łożyskowe, zwłaszcza gdy muszą pracować w ciężkim środowisku. Do warunków takich zaliczyć należy pracę w skrajnie niskich lub skrajnie wysokich temperaturach, bardzo silne obciążenie, wysoki stopień zanieczyszczenia i zapylenia otoczenia, wysokie prędkości obrotowe, duży stopień wibracji, obecność wody lub pary wodnej oraz praca w otoczeniu silnie oddziałujących substancji chemicznych.  Smar łożyskowy, prócz oczywistej funkcji smarowania łożysk, ma za zadanie ochronę przed tymi zagrożeniami. Oczywiście doboru smaru pneumatycznego należy dokonywać w konsultacji ze specjalistami. Bardzo uniwersalnym  środkiem jest smar wysokotemperaturowy.  Niemniej konserwacja łożysk wygląda relatywnie podobnie-większość potrzebuje smaru łożyskowego.

Smarowanie łożysk ma na celu przede wszystkim uniknięcie kontaktu metalu z metalem. Smar do łożysk ma za zadanie oddzielić dwie powierzchnie. Niedobór smaru łożyskowego powoduje wzmożone tarcie obu struktur i ich szybsze wyeksploatowanie. Oczywiście nieco inaczej konserwuje się łożysko w silniku, a inaczej w innych urządzeniach mechanicznych. Ponadto smar łożyskowy obniża temperaturę komponentów, a także odciąga zabrudzenia. Problematyczna może być optymalna ilość smaru do łożysk. Niemniej specjaliści zgodnie uważają, iż lepiej jest dodać zbyt dużą porcję smaru łożyskowego, niż doprowadzić do sytuacji jego niedoboru. Konieczne jest także ciągłe dosmarowywanie łożysk z tych samych pobudek. W tym miejscu wyraźnie należy zaznaczyć, iż dodawanie smaru do łożysk powinno być wykonane rzetelnie. Każdorazowo ubytki smaru do pneumatyki należy uzupełniać smarem identycznym do tego uprzednio zastosowanego w mechanizmie. Dodanie smaru tego samego producenta jest nawet zalecane. W sytuacji, gdy nie mamy pewności jaki smar  pneumatyczny został wcześniej zaaplikowany, należy bezwzględnie dokładnie usunąć całą jego porcję. Precyzyjnie wyczyszczone i suche łożysko można poddać smarowaniu nowym specyfikiem, zgodnym oczywiście ze wskazaniami fachowców bądź producenta.

Jaki smar do Twojego łożyska ?

Podstawowymi funkcjami smaru łożyskowego jest zmniejszenie tarcia tocznego oraz zabezpieczanie elementów przed korozją. Ponadto smar łożyskowy odpowiada za odprowadzanie ciał obcych, które mogą powodować przyspieszone zużycie łożysk.

Nieocenioną funkcją smarów do łożysk jest ich zdolność do odprowadzania ciepła. Dlatego też łożyska pracujące w skrajnie wysokich temperaturach muszą być smarowane odpowiednią substancją. Smar wysokotemperaturowy powinien cechować się odpowiednimi parametrami jakościowymi. Zatem kluczowymi czynnikami stanowiącymi o wyborze smaru łożyskowego są zakres temperatur w jakich łożysko pracuje, przenoszone obciążenia, a także prędkości obrotowe.

Ponadto pod uwagę należy wziąć wilgotność i zanieczyszczenie środowiska pracy oraz obecność agresywnych środków chemicznych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę okresy uzupełniania smaru do łożysk i jego lepkość. Analizie poddać należy także mechanizmy, urządzenia, uszczelki i wszystkie inne elementy, z którymi podczas codziennej eksploatacji smar łożyskowy może się zetknąć. Niektóre smary pneumatyczne mogą wpływać niekorzystnie na uszczelnienia, przyspieszając ich zużycie. Dlatego decyzję o wyborze właściwego smaru dobrze jest konsultować ze specjalistami.

Smar do łożysk silnika

Smar łożyskowy - postępowanie w przypadku pierwszej pomocy

1. Drogi oddechowe: nie wymagane.
2. Kontakt ze skórą: przemyć precyzyjnie dużą ilością wody, zanieczyszczone, nasycone ubrania niezwłocznie usunąć

3. Kontakt z oczami: przez kilka minut dokładnie spłukać dużą ilością wody, jeżeli potrzeba, udać się do lekarza.

4. Drogi pokarmowe: jamę ustną precyzyjnie przepłukać wodą. Nie należy wywoływać wymiotów. Należy natomiast podać dużą ilość wody do picia, natychmiast udać się do lekarza.

W przypadku pożaru smaru łożyskowego

1. Zalecane środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana i proszek gaśniczy.
Przeciwwskazane:  pełny strumień wody.
2. Specyficzne zagrożenia dotyczące substancji : toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenki węgla (jeśli dojdzie do pożaru).

Smary do łożysk a środowisko

W określonych przypadkach istnieje ryzyko poślizgu. Nie poleca się noszenia ze sobą w kieszeniach spodni żadnych ściereczek nasączonych smarem. Przy niepożądanym ulatnianiu się smaru łożyskowego należy przeciwdziałać takiemu stanowi. Zabronione jest wprowadzanie smarów łożyskowych do kanalizacji. Zdecydowanie unikać przeniknięcia do wód powierzchniowych, gruntowych i do gruntu.

Smary do łożysk a ich magazynowanie

Smar łożyskowy należy otwierać ostrożnie. Zabronione jest jedzenie, picie czy palenie smaru łożyskowego. Niewskazane jest przechowywanie z produktami spożywczymi, napojami czy artykułami żywnościowymi dla zwierząt. Wysokotemperaturowy smar do łożysk powinno się zawsze trzymać w szczelnie zamkniętych tubkach. Bezwzględnie jest wskazana ochrona smarów przed mrozem, promieniami słonecznymi czy też intensywnym ciepłem.

Smarowanie łożysk - ochrona ogólna

Obchodząc się z chemikaliami takimi jak np. smary należy pamiętać o ogólnych zasadach higieny. Zarówno przed przerwą jak i po smarowaniu łożysk umyć dłonie. Zaleca się stosować odpowiednią ochronę rąk, np. poprzez wykorzystanie rękawic ochronnych z nitrylu. Smarowanie łożysk jest procesem złożonym, dlatego zaleca się stosowanie kremu ochronnego do dłoni.

Kontrola i stan smaru do łożysk

Każde łożysko, które zostanie pozbawione odpowiedniej dawki smaru, znacznie szybciej zużyje się, niż takie same łożysko, któremu zapewnione zostało właściwe smarowanie. Niestety dla łożysk, bardzo często są umiejscowione w trudnodostępnych elementach maszyn.

Powoduje to liczne trudności smarowania łożysk, zwłaszcza ręcznego, takie jak niewłaściwe smarowanie, okresowe pomijanie elementu, a nawet brak uzupełniania smaru łożyskowego przez cały okres eksploatacji. Niewłaściwa praca tak małego elementu jak łożysko, może rzutować na pracę maszyny, a nawet całego przedsiębiorstwa.
Smarowanie łożysk to synonim dbania o ich stan, efektywną pracę i żywotność. To także kontrolowanie stanu smaru łożyskowego. Nie chodzi w tym miejscu wyłącznie o poziom środka smarującego. Ze smaru łożyskowego można odczytać wiele informacji o stanie całej maszyny. Smar do łożysk wyłapuje zabrudzenia. Znaleźć w nim można np. wodę, kurz, pył, ale także różnorodne czynniki zużycia maszyny. Osoby kontrolujące stan smaru łożyskowego bardzo często zastanawiają się wyłącznie czy smar nadaje się jeszcze do eksploatacji, czy może trzeba go wymienić.  Tymczasem jest to kopalnia wiedzy o maszynie. Stan smaru do łożysk można porównać do ludzkiej krwi pobieranej do badań. Z obu tych substancji badający jest w stanie wywnioskować sporo o stanie całości.
Reasumując, nie można zapominać o smarowaniu łożysk i odpowiednim doborze środka smarnego. Smarów i innych środków smarujących jest na rynku bardzo dużo, jednak do łożysk warto stosować środki zapewniające maksymalną ochronę, takie jak np. smary wysokotemperaturowe Pneumat System.

Zapraszamy do zakupu !

Drukuj Wyślij na e-mail
Siedziba główna
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław

tel: 71 325 18 60
fax: 71 325 52 84
email: info@pneumat.com.pl
Oddział Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel: 71 325 18 60
email: info@pneumat.com.pl
Oddział Rzeszów
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów
tel: 17 221 08 29
email: rzeszow@pneumat.com.pl
Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel: 95 736 70 90
email: gorzow@pneumat.com.pl

Oddział Katowice
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice
tel: 32 326 36 07
email: katowice@pneumat.com.pl
Oddział Łódź
ul. Wydawnicza 1/3
92-333 Łódź
tel: 42 674 74 73
email: lodz@pneumat.com.pl
Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz
tel: 52 331 46 72
email: bydgoszcz@pneumat.com.pl
Oddział Poznań
ul. Gdyńśka 4
61-016 Poznań
tel: 61 875 45 72
email: poznan@pneumat.com.pl
Oddział Kraków
ul. Surzyckiego 16
30-721 Kraków
tel: 12 262 27 04
email: krakow@pneumat.com.pl

Copyrights Sp. z o.o.

Kontakt z opiekunem działu

Katarzyna Muraszko
71 325 72 74
katarzyna.muraszko@pneumat.com.pl

pon. - pt. 8.00 - 16.00
Formularz rejestracyjny

Formularz kontaktowy

Prosimy o podanie adresu e-mail lub nr telefonu, aby nasz konsultant mógł się z Państwem skontaktować

Twoja wiadomość została przesłana, skontaktujemy się z Tobą niebawem.
[ { "lat": "50.251404", "lon": "19.05017799999996", "name": "Oddział Katowice
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_katowice" }, { "lat": "52.4583751", "lon": "16.98417799999993", "name": "Oddział Poznań
ul. Gdyńska 4
61-016 Poznań", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_poznan" }, { "lat": "50.0271", "lon": "21.9773", "name": "Oddział Rzeszów
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_rzeszow" }, { "lat": "51.76429", "lon": "19.488863000000038", "name": "Oddział Łódź
ul. Wydawnicza 1/3 - Budynek E
92-333 Łódź", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_lodz" }, { "lat": "50.03783689999999", "lon": "20.011070000000018", "name": "Oddział Kraków
ul. Surzyckiego 16
30-721 Kraków", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_krakow" },{ "lat": "52.7243483", "lon": "15.23698509999997", "name": "Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski", "link": "http://www.pneumat.com.pl/pneumatyka_gorzow" },{"lat": "51.15675696", "lon": "17.01044872", "name": "Oddział Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław ", "link": "/pneumatyka-wroclaw" },{ "lat": "53.1167479", "lon": "18.0712867", "name": "Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz ", "link": "/pneumatyka-bydgoszcz-torun" } ]
Idź do góry